Finanse ma każdy, ale nie każdy je rozumie.

Podatek dochodowy od osób prawnych.

Dodano przez dnia wrz 6, 2012 w Podatki – musimy je polubić. | 1 comment

euro-317928_640Podatek dochodowy od osób prawnych jest to podatek bezpośredni i powszechny, który uiszczają osoby prawne z racji osiąganego w danym roku podatkowym dochodu. Podatnikami tego podatku są jak sama nazwa  wskazuje osoby prawne, posiadające osobowość prawną, a także spółki kapitałowe. Ciekawostką jest to, ze podmiotami mogą być tutaj także jednostki bez osobowości prawnej, za wyjątkiem spółek takich jak cywilna, jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna. Przedmiotem opodatkowania jest oczywiście  dochód niezależnie od źródła jego pochodzenia. Opodatkowaniu tym podatkiem objęte są również przychody na przykład z tytułu praw autorskich oraz dywidend osiąganych za granicą  oraz w kraju. Obowiązek podatkowy ciąży na samym podatniku lub zarządzie firmy mającym siedzibę na terytorium kraju. Są to tak zwani rezydenci.  Podatnicy z siedzibą lub zarządem w kraju opodatkowują swoje dochody w całości.  W sytuacji z goła odmiennej, czyli gdy  siedziba ani zarząd nie znajduje się na terytorium RP to obowiązek podatkowy dotyczy tylko dochodów uzyskanych w kraju. Wówczas mamy do czynienia z sytuacją ograniczonego obowiązku podatkowego.

Czytaj Więcej

Banki i instytucje kredytowe i ich znaczenie.

Dodano przez dnia sie 10, 2012 w Podmioty zjawisk finansowych. | 2 comments

business-18162_640Rynek finansów bankowych i instytucji kredytowych jest bardzo zróżnicowany. Po krótce zajmujmy się jednak ich przychodami i wydatkami. Finanse mają tutaj dwupoziomową płaszczyznę.  System bankowy stanowi bowiem bank centralny, dokonujący operacji pieniężnych z jednostkami publicznymi oraz inne banki i instytucje, które prowadzą operacje pieniężne z jednostkami różnych sektorów. Banki przede wszystkim kreują pieniądz, bądź to poprzez jego nieustającą cyrkulację bądź emisję. W tym ostatnim przypadku cechę tę posiada jedynie bank centralny.  Emisja pieniądza tak zwanego żyrowego polega na udzielaniu pożyczek i kredytów bankowych. Banki działają również w sferze wszelkich operacji rozliczeniowych, takich jak przyjmowanie depozytów, zakładanie rachunków bankowych i dokonywanie innych operacji finansowych. Te operacje nie stanowią jednak przychodów i wydatków banków. Ponieważ przychodami ich są tylko odsetki, które naliczane są przy oprocentowaniach kredytów.  Przychodami banków z tytułu depozytów czy rachunków bankowych są prowizje i opłaty za posiadanie i obsługę tych jednostek. Przychody te stanowią zatem swoisty transfer. Podobnie jak i wydatki banków na oprocentowanie depozytów posiadają charakter transferowy. Banki posiadają również wydatki rynkowe na przykład na wynagrodzenia swoich pracowników czy ubezpieczenia.

Czytaj Więcej

Aktywna polityka fiskalna.

Dodano przez dnia sie 3, 2012 w Budżet państwa – jego ważna rola w życiu każdego społeczeństwa. | 0 comments

bank-15647_640Polityka fiskalna to polityka państwa względem pieniądza. To wszelkie działania związane z jego obrotem, przychodami i wydatkami. Wyróżnić możemy politykę aktywną i pasywną państwa. Polityka fiskalna aktywna polega na  podejmowaniu konkretnych decyzji dotyczących takich działań jak zmiany dochodów oraz wydatków budżetowych, dzięki którym osiągane są zamierzone cele chociażby gospodarcze. Jest to tak zwana świadoma ingerencja państwa. Państwo podejmuje tutaj decyzje odnośnie użycia w danym momencie określonych instrumentów polityki fiskalnej. Decyduje na przykład o zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków. Może wprowadzić większe podatki lub dodatkowe opłaty itd. Pewną swoistą słabością tego rodzaju polityki fiskalnej jest to, że decyzje o korygowaniu instrumentów fiskalnych wymuszają zmiany w przepisach prawnych. A na to potrzeba trochę czasu. Prowadzi to zatem do opóźnień w ich działaniu. Taka powolność działań prowadzi z kolei do osłabienia polityki interwencyjnej, a także jej bezużyteczności.

Czytaj Więcej